Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
ติดตามและประเมินผลแผน
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
งานจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้ชนะการประมูล
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการปฏิบัติตามแผน
งานการเงินและบัญชี
รายงานการผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
งานบริการการจัดเก็บภาษี
แบบฟอร์มต่างๆ
ข่าวกิจการสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
ประกาศเรียกประชุมสภา
นัดประชุมสภา
รายงานการประชุมสภา
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
ว่าที่ร้อยตรีศรีโลว์ วงค์ใหญ่
นักบริหารงาน อบต.
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นายอานนท์ ล้านภูเขียว
หัวหน้าสำนักงานปลัด
Responsive image
Responsive image
นางภัทรลักษณ์ พรมทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
Responsive image
นางสาวอุบล ราชพรม
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
Responsive image
นายอนวัช บุญประคอง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
Responsive image
นายปรัชญ์ วิธุรัตน์
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
Responsive image
นางสาวเมธิศา เมธารินทร์
นิติกรปฏิบัติการ
Responsive image
นางนาวะรัตน์ โสภางค์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Responsive image
สิบเอกพุฒิพัสตร์ ไพรวรรณ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
Responsive image
นางรัตนะ สีทาดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
Responsive image
นายอนันต์ อุ่นจันทร์
พนักงานขับรถยนต์
Responsive image
นายอัครพงษ์ วงพรมมา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
Responsive image
นางสาวดวงพร จันลิ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
Responsive image
น.ส.พจนันท์ แร่นาค
คนงานทั่วไป
Responsive image
นายชัยวัฒน์ เกษามูล
คนงานทั่วไป
Responsive image
นายเมธี ลีมี
คนงานทั่วไป
Responsive image
นายเสกสรร บุญตั้ง
คนงานทั่วไป
Responsive image
นายภาณุวัฒน์ เกษามูล
คนงานทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย
302 หมู่ 1 ตำบลบ้านหวาย อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110
โทรศัพท์ : 0-5670-4594  โทรสาร : 0-5670-2842 กด 4  อีเมล์ : admin@banwai.go.th

www.banwai.go.th