Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
ติดตามและประเมินผลแผน
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
งานจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้ชนะการประมูล
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการปฏิบัติตามแผน
งานการเงินและบัญชี
รายงานการผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
งานบริการการจัดเก็บภาษี
แบบฟอร์มต่างๆ
ข่าวกิจการสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
ประกาศเรียกประชุมสภา
นัดประชุมสภา
รายงานการประชุมสภา
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
รายงานการผลการใช้จ่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
16 ม.ค. 2563 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บ้านหวาย รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
14 ม.ค. 2563 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บ้านหวาย แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
24 ธ.ค. 2562 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บ้านหวาย รายงานแผนการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
07 ต.ค. 2562 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บ้านหวาย แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
09 ก.ค. 2562 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บ้านหวาย งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 ไตรมาที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2562
09 ก.ค. 2562 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บ้านหวาย รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
12 มิ.ย. 2562 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บ้านหวาย รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
12 มิ.ย. 2562 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บ้านหวาย แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2562 ไตรมาส 1
12 มิ.ย. 2562 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บ้านหวาย แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2562 ไตรมาส 2
12 มิ.ย. 2562 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บ้านหวาย แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2562 ไตรมาส 3

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย
302 หมู่ 1 ตำบลบ้านหวาย อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110
โทรศัพท์ : 0-5670-4594  โทรสาร : 0-5670-2842 กด 4  อีเมล์ : admin@banwai.go.th

www.banwai.go.th