Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
ติดตามและประเมินผลแผน
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
งานจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้ชนะการประมูล
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการปฏิบัติตามแผน
งานการเงินและบัญชี
รายงานการผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
งานบริการการจัดเก็บภาษี
แบบฟอร์มต่างๆ
ข่าวกิจการสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
ประกาศเรียกประชุมสภา
นัดประชุมสภา
รายงานการประชุมสภา
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น

นโยบายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย

1.นโยบายการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี
     - พัฒนาการเรียนการสอนและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีและเตรียมความพร้อมสู่ “ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ ” และให้การเรียนฟรี
     - ส่งเสริมให้นักเรียนที่จบการศึกษามีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์
     - จัดตั้งกองทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนนักเรียนที่เรียนดีและนักเรียนที่ด้วยโอกาส
     - พัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญในการถ่ายทอดเพื่อให้ตำบลจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้
     - ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบแก่เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป
     - สนับสนุนการเรียนการสอนแก่โรงเรียน / ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
     - มีส่วนร่วมกับสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้เป็นไปตามหลักสูตรโครงการปฏิรูปการศึกษาของรัฐ
     - จัดให้มีการรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆ เช่น วันสงกรานต์ วันลอยกระทง วันขึ้นปีใหม่ วันสำคัญทางพุทธศาสนา และงานรัฐพิธี
     - จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในชุมชนเพื่อการดำรงชีวิตที่ดี
     - ส่งเสริมและสนับสนุนให้บ้าน วัด และโรงเรียนทำกิจกรรมร่วมกันในวันสำคัญทางศาสนา
     
2. นโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
     - ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพหลัก สนับสนุนอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือน
     - สนับสนุนส่งเสริมอาชีพ
     - ส่งเสริมธุรกิจร้านค้าชุมชน กองทุนหมู่บ้าน
     - ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมอาชีพอิสระให้กับประชาชน
     - จัดหาตลาดกลาง เพื่อเป็นช่องทางจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพในตำบลบ้านหวาย
     - ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางการศึกษาและท่องเที่ยวทางธรรมชาติ


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย
302 หมู่ 1 ตำบลบ้านหวาย อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110
โทรศัพท์ : 0-5670-4594  โทรสาร : 0-5670-2842 กด 4  อีเมล์ : admin@banwai.go.th

www.banwai.go.th