Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
ติดตามและประเมินผลแผน
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
งานจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้ชนะการประมูล
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการปฏิบัติตามแผน
งานการเงินและบัญชี
รายงานการผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
งานบริการการจัดเก็บภาษี
แบบฟอร์มต่างๆ
ข่าวกิจการสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
ประกาศเรียกประชุมสภา
นัดประชุมสภา
รายงานการประชุมสภา
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
สภาพสังคม

โรงเรียน
     - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
     - โรงเรียนประถมศึกษา 
     - ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน
จำนวน 1 แห่ง
จำนวน 4 แห่ง
จำนวน 1 แห่ง
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
ตำบลบ้านหวายมีวัด สำนักสงฆ์ และศาลเจ้า เพื่อใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ดังนี้
     (1) วัดโพนชัย 
     (2) วัดตูมคำมณี 
     (3) วัดศรีวิชัย 
     (4) วัดศรีชมชื่น
     (4) วัดโคกเจริญ
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านห้วยโปร่ง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านหวายเหนือ
ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านหวายใต้
ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านร่องบง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านโนนสาวเอ้

- สำนักสงฆ์ จำนวน  แห่ง ได้แก่
     สำนักสงฆ์สว่างมงคล 
                    
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านนาดง
 

- ศาลเจ้า จำนวน 9 แห่ง
     ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 จำนวน 5 แห่ง
     ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 จำนวน 1 แห่ง
     ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 จำนวน 2 แห่ง
     ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 จำนวน 1 แห่ง

      
สาธารณสุข
     โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
     สถานพยาบาลเอกชน
     ร้านขายยาแผนปัจจุบัน
     อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน
จำนวน 1 แห่ง
จำนวน 5 แห่ง
จำนวน 2 แห่ง
จำนวน 7 แห่ง

ประชากร และครัวเรือน
     องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย มีประชากรทั้งสิ้น จำนวน 4,488 คน โดยแยกเป็น
     - ชาย จำนวน 2,948 คน
     - หญิง จำนวน 2,339 คน
     - มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 2,149 ครัวเรือน
    
ความปลอดภัยในทรัพย์สิน
     ตู้ยามตำรวจชุมชน จำนวน 1 แห่ง
     ศูนย์ตำรวจหมู่บ้าน จำนวน 7 แห่ง
     ศูนย์ป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยข้อมูลอื่น ๆ จำนวน 1 แห่ง
     ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน 1 แห่ง
     

มวลชนตั้งขึ้น
     ลูกเสือชาวบ้าน จำนวน 6 รุ่น
     ไทยอาสาป้องกันชาติ จำนวน 1 รุ่น
     สมาชิกตำรวจบ้าน  จำนวน 1 รุ่น
     อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน  จำนวน 1 รุ่น
     ศูนย์ประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบต.บ้านหวาย
จำนวน 704 คน
จำนวน 70 คน
จำนวน 86 คน
จำนวน 73 คน
จำนวน 1 แห่ง

ศักยภาพของชุมชน
     ตำบลบ้านหวาย มีการรวมกลุ่มของประชาชนเพื่อ ประกอบกิจกรรมด้านเศรษฐกิจ จำนวน 5 กลุ่ม ดังนี้
     1. กลุ่มผลิตภัณฑ์มะพร้าวแก้ว
     2. กลุ่มจักรสาน
     3. กลุ่มทำปุ๋ยชีวภาพ
     4. กลุ่มเย็บผ้าห่มนวม
     5. กลุ่มเลี้ยงโค


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย
302 หมู่ 1 ตำบลบ้านหวาย อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110
โทรศัพท์ : 0-5670-4594  โทรสาร : 0-5670-2842 กด 4  อีเมล์ : admin@banwai.go.th

www.banwai.go.th