Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
ติดตามและประเมินผลแผน
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
งานจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้ชนะการประมูล
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการปฏิบัติตามแผน
งานการเงินและบัญชี
รายงานการผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
งานบริการการจัดเก็บภาษี
แบบฟอร์มต่างๆ
ข่าวกิจการสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
ประกาศเรียกประชุมสภา
นัดประชุมสภา
รายงานการประชุมสภา
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป

ที่ตั้ง
     ตำบลบ้านหวาย ตั้งอยู่ในอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออก ของอำเภอหล่มสัก และมีระยะทางห่างจากอำเภอหล่มสัก ประมาณ 5 กิโลเมตร

     ทิศเหนือ ติดต่อกับ เขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโสก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากจุดกิ่งกลางคลองกากะเลาบริเวณพิกัด คิวยู 410542 ผ่านทุ่งนามาทิศตะวันออกมาหา คลองเหมืองกลางพิกัด คิวยู 416542 ไหลตามคลองเหมืองกลางขึ้นไปทางทิศเหนือไปตัดถนน หล่มสัก – บ้านติ้ว บริเวณกลางสะพานพิกัด คิวยู 435574 ไปตามคลองชลประทานทางทิศตะวันออกไปตัดถนนคลองชลประทานบริเวณพิกัด คิวยู 444574 ข้ามคลองชลประทานไปทางทิศตะวันออก สิ้นสุดที่กึ่งกลางคลองเหมือง บ้านหวายบริเวณพิกัด คิวยู 448576 ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร

     ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีแนวเขตเริ่มต้น จากจุดกึ่งกลางถนนลูกรังบริเวณ คิวยู 498524 ไปทิศตะวันตกตามคลองห้วยไผ่ผ่านอ่างเก็บน้ำกรมพัฒนาที่ดินบริเวณพิกัด คิวยู 45818 ไปตัดถนนลาดยางหมายเลข 2209 บริเวณพิกัด คิวยู 44252 ผ่านคลองชลประทานบริเวณพิกัด คิวยู 429524 ไปตามลำห้วยโปร่งทางทิศตะวันตก ไปสิ้นสุดบริเวณกลางห้วยโปร่ง พิกัด คิวยู 416528 ระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร

     ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลบ้านติ้ว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจุดกึ่งกลางคลองเหมืองบ้านหวายบริเวณพิกัด คิวยู 448576 ลงมาทางทิศใต้ตามลำเหมืองบ้านหวายผ่านทุ่งนามาเหนือโรงเรียนบ้านหนองไผ่ ถึงถนนลูกรังท้องถิ่นบริเวณพิกัด คิวยู 459555 ไปทางเนินเขาแท่นช้าง ไปจรดถนนลูกรังสิ้นสุดที่บริเวณกลางถนนพิกัด คิวยู 498524 ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร

     ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลตาลเดี่ยว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากบริเวณกลางหมู่บ้านห้วยโปร่งบริเวณพิกัด คิวยู 416528 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือไปหาจุดสุดคลองชลประทานบริเวณพิกัด คิวยู 412529 ผ่านทุ่งนาไปทางทิศเหนือไปสิ้นสุดบริเวณพิกัด คิวยู 410542 ระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร
  
พื้นที่
     ตำบลบ้านหวาย นั้นมีพื้นที่ ทั้งหมด 30.46 ตารางกิโลเมตร
   
ภูมิประเทศ
     เป็นที่ราบลุ่ม พื้นดินอุดมสมบูรณ์ มีคลองชลประทานไหลผ่านเหมาะแก่การเพาะปลูก
   
สภาพภูมิอากาศ
     สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปของตำบลบ้านหวาย อากาศเย็นกับกับมีหมอกในตอนเช้า กลางวัน อากาศจะร้อนจัดสามารถวิเคราะห์สภาพอุณหภูมิอากาศออกเป็น 3 ฤดู ดังนี้
     ฤดูร้อน 
     ฤดูฝน 
     ฤดูหนาว
เริ่มตั้งแต่เดือน มีนาคม ถึง เดือน มิถุนายน
เริ่มตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ถึง เดือน ตุลาคม
เริ่มตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน ถึง เดือน กุมภาพันธ์

เขตการปกครอง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย แบ่งเขตการปกครองเป็น 7 หมู่บ้าน คือ
     หมู่ที่ 1 บ้านห้วยโปร่ง 
     หมู่ที่ 2 บ้านนาดง 
     หมู่ที่ 3 บ้านหวายใต้ (ดอนแก) 
     หมู่ที่ 4 บ้านหวายเหนือ 
     หมู่ที่ 5 บ้านหวายใต้ 
     หมู่ที่ 6 บ้านร่องบง 
     หมู่ที่ 7 บ้านโนนสาวเอ้
ผู้ใหญ่บ้าน คือ นายสงบคิด ก้อนดี (กำนันตำบลบ้านหวาย)
ผู้ใหญ่บ้าน คือ นายตระกูล มูลแก้ว
ผู้ใหญ่บ้าน คือ นายสาคร จันคำนภัทร
ผู้ใหญ่บ้าน คือ นางสุวัฒน์ แสงอ่อง
ผู้ใหญ่บ้าน คือ นายนฤทธิ์ หมื่นกล้า
ผู้ใหญ่บ้าน คือ นายประมวลชัย สมใส
ผู้ใหญ่บ้าน คือ นายสำคัญ อุ่นจันทร์


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย
302 หมู่ 1 ตำบลบ้านหวาย อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110
โทรศัพท์ : 0-5670-4594  โทรสาร : 0-5670-2842 กด 4  อีเมล์ : admin@banwai.go.th

www.banwai.go.th